Exemples de tractaments d'humitats

www.humicontrol.com

atenció al cliente | 902 10 88 34
humitats     nota legal  
CLÀUSULES I AVISOS LEGALS de www.humicontrol.com

1.- NORMES D’ÚS DEL WEBSITE.
1.1.- L’accés a aquest Website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
1.2.- L’accés o “visita” a aquest Website no suposa establir cap relació comercial entre Humicontrol SL i l’usuari.
1.3.- L’accés i navegació d’aquest Webside suposa acceptar i conèixer les advertències, avisos legals i condicions previstes en ell. Aquell usuari que estigui en contra de les mateixes o no estigui disposat a complir-les, se li prohibeix l’accés al mateix.

2.- ACCÉS AL WEBSITE I SEGURETAT
L’usuari s’obliga a fer ús dels serveis oferts en aquest Website de forma diligent, correcte i lícita i s’abstindrà expressament de realitzar qualsevol tipus de les accions descrites a continuació:
• Utilitzar els serveis oferts en aquest Website de forma contrària a les lleis , a la moral, a l’ordre públic o a les bones costums.
• Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els serveis o continguts del Website a no se que hi hagi prèvia autorització escrita i expressa del titular del Website. Si aquesta autorització s’accepta, l’autoritzat haurà de citar en tot moment la font de la que prové la informació.
• Violar els drets de propietat intel•lectual o industrial d’ Humicontrol SL
• Emprar els serveis i la informació obtinguda a través del Website per a remetre publicitat, venta directa o qualsevol altre classe de finalitat comercial. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Humicontrol SL pugui patir, directa o indirectament com a conseqüència de l’ incompliment de les obligacions derivades de l’avís legal o la llei en relació a l’ utilització del Website.

3.- ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ
La informació que apareix en aquest Website és la vigent en la data de la seva última actualització. Humicontrol SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest Website, podent limitar o no permetre l’accés a aquest Website. No obstant Humicontrol SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis i les modificacions que estimi convenients, podent fer us de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

4.- DRETS DE PROPIETAT:
Tots els continguts del Website, tals com textos, gràfics, fotografies, logotips, icones i imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software son d’exclusiva propietat d’Humicontrol SL i estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació internacional i nacional, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Queda terminantment prohibit la utilització de tots els elements de propietat intel·lectual i industrial amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació o alteració.
L’ incompliment de tals obligacions, poden donar lloc a responsabilitat criminal, segons el codi penal vigent i les lleis especials de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

5.- CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
La visita d’aquest Website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas de que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, com a petició de dades per el contacte amb l’empresa , les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.
Les dades recollides seran incorporades al fitxer de caràcter personal propietat d’Humicontrol SL dels que és responsable, i seran conservats en el marc d’una relació contractual, podent l’usuari exercir els drets d’accés , modificacions o cancel·lacions dels mateixos dirigint–se a Humicontrol SL, c/ Padilla 240 de Barcelona.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.
Humicontrol SL no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Website sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. En cap cas Humicontrol SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir per l’accés i l’ús de la pàgina Web, incloent (però no limitant–se) als ocasionats als sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus, Humicontrol SL no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inapropiat del mateix.
Humicontrol SL no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest Website. En cas de discrepància entre ambdues, prevaldrà la versió impresa.
Humicontrol SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que apareixen en Website, no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors dels continguts que apareixen en aquest Website.
Humicontrol SL no assumeix la responsabilitat per al contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai, butlletins o qualsevol altre tipus de transmissions, que estiguin vinculats a aquest Website i cooperarà, si és requerit per l’autoritat judicial o per les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violen la llei. Les garanties que Humicontrol SL ofereix dels seus productes i tècniques es regeixen pels contractes que en el seu moment s’estableix entre Humicontrol SL i els seus clients directes. Tota la informació publicada en la Web de Humicontrol SL es orientativa. Humicontrol SL no es responsabilitza d’aquelles condicions que no hagin sigut establertes directament per Humicontrol SL.

7.- JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA.
Amb caràcter general, les relacions entre Humicontrol SL i els seus clients o usuaris, derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en la present Web es troba sotmès a la legislació i jurisdicció espanyola, i establint-se o aplicant-se la mateixa en cas de conflicte entre ambdues parts. (Humicontrol SL i els seus clients/usuaris).