Exemples de tractaments d'humitats

www.humicontrol.com

Humicontrol
atenció al cliente | 900108834
humitats     humitats de filtració   el problema i la solució
el problema  

La humitat per filtracio d'aigua té lloc per filtracions laterals d'aigua i es donen tant en soterranis d'edificis antics com en edificis moderns amb estructura de formigó.

Malgrat s'hagin usat tècniques constructives correctes ens podem trobar amb una sèrie de problemes causats per factors tals com una alta relació aigua/ciment, una compactació deficient, bandes de juntes mal col·locades, fissures de retracció o assentaments diferencials que provoquen la filtracio d'aigua.


La humitat per filtracio s'agreuja amb la presència d'aigua subterrània, pèrdues accidentals d'aigua, atacs químics al formigó, etc…

La conseqüència no és altra que la degradació estructural, l'oxidació del ferro, la disgregació de l'arrebossat, l'entrada d'aigua i evidentment la creació d'un ambient insà per a les persones.

Així ens podem trobar amb:


humitat filtracio
la solució  

Solucions per a la humitat de filtració d'aigua:

  Obturació vies d'aigua
  Segellat de juntes
  Impermeabilització de superfícies
  Restauració de formigó

D'aplicació a:


  Soterranis
  Murs pantalla
  Lloses
  Pàrkings
  Dipòsits d'aigua potable
  Clavegueram
  Túnels